Rob Chesney

Rob Chesney

Vice President, eBay Motors, Marketplaces